مرکز تحقیقات علمی کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
 • اهداف


 • تلاش در جهت افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی منطقه در زمینه منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم
 • حمایت از ایجاد و توسعه فناوری در زمینه توسعه و کنترل برداشت از منابع موجود آب اعم از سطحی و زیرزمینی
 • ارائه راهکارهای علمی و عملی برای آمادگی و مقابله با مشکلات ناشی از کاهش افت سطح ایستابی
 • بهر ه گیری از پیشرفت های نوین علمی و تحقیقاتی به منظور کنترل سیستم توزیع و مدیریت مصرف
 • بهره گیری از پیشرفتهای نوین علمی و تحقیقاتی به منظور جمع آموری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب فاضلاب
 • تلاش در جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات منابع آب
 • توسعه پل ارتباطی میان مرکز و سازمان های مربوط به آب در سطح منطقه ای و کشوری و جهت دهی به تحقیقات در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب
 • تلاش در جهت شناسایی و ارتباط با محققین، مراکز و موسسات مشابه داخلی و خارجی
 • تلاش در جهت افزایش و بهبود کیفیت آب منطقه کاشان
 • مطالعه و بررسی در زمینه انتقال آب از سایر حوزه ها و سایر موارد مرتبط


تعداد بازديد از اين صفحه : 251